در کشاورزی دقیقSQ پهپاد آنالیزگر

پهپاد آنالیزگر کشاورزی به همراه سنجنده چند طیفی سکویا برای بررسی سلامت محصول ، تهیه نقشه های استرس و پوشش گیاهی، محاسبه ی سطح زیر کشت، تهیه ی نقشه کلروفیل و … در علوم کشاورزی و جنگل داری کاربرد دارد و تصاویر چند طیفی حاصله منجر به تهیه نقشه های شاخص  گیاهان از جمله 

NDVI ,LAI, RVI

خواهد شد

سنجنده سکویا

(Narrow Bands) سنجنده چند طیفی سکویا که داده ها را در چهار باند طیفی RGB (Broad band)علاوه بر یک تصویر رنگی در یک پرواز اخذ میکند.همچنین مجهز به سنسور سان شان برای برداشت ایرادیانس در هر تصویر و کالیبره ی آنها می باشد

چرا کشاورزی دقیق؟

کشاورزی دقیق در واقع استراتژی مدیریتی مزرعه تعریف شده ست، که برای اجرای آن نیاز به اطلاعات مناسب مکانی، طیفی و زمانی از مزرعه و همچنین نرم افزار ی مناسب برای تجزیه و تحلیل داده ها خواهیم داشت، از دستاورد های مهم در این خصوص میتوان به استفاده بهینه از سموم، آب و بذر اشاره کرد ، که این امر ارتباط مستقیمی برای جلوگیری از آلودگی خاک و منابع آب های زیر زمینی خواهد داشت که با تهیه نقشه های توپوگرافی و نقشه های شیب امکان پذیر خواهد بود .

قیمت پایینتر و اقتصادی تر از مدل های قبلی

FMIS سازگار با (سیستم مدیریت اطلاعات مزرعه)

پوشش بیشتر با 200 هکتار در حدود 50 دقیقه

دقت بیشتر در اندازه گیری های چند طیفی